Shkaqet e mbrojtjes nga dënimet

Shkaqet e mbrojtjes nga dënimet
 
 
 
Vëlla i dashur!

 

Dijetari i Islamit Ibën Tejmije ka përmendur se besimtari nëse bën të këqija, dënimi i tij largohet nga 10 shkaqe.

 

1. Të pendohet me pendim të sinqertë, në mënyrë që Allahu i Lartësuar t'i fali atij gjynahet. Vërtet, i penduari prej gjynaheve është sikur ai që nuk ka patur gjynahe.

 

2. T'i kërkojë Allahut të Lartësuar falje, në mënyrë që Ai ta fali.

 

3. Të punojë punë të mira, të cilat janë shkak për fshirjen e të këqijave. Allahu i Lartësuar thotë: "Vërtet, veprat e mira i fshijnë të këqijat." Hud, 11.

 

4. Të lutet për të vëllezërit muslimanë dhe të bëjë ndërmjetësim për ta, gjallë apo vdekur qofshin.

 

5. Që t'i dhurojnë atij vëllëzërit e tij nga sevapet e punëve të tyre me çka Allahu i Lartësuar i bën dobi atij, si sadakaja etj.

 

6. Që të ndërmjetësojë për të Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ditën e Gjykimit.

 

7. Ta sprovojë Allahu i Lartësuar në dynja me fatkeqësi në veten, në pasurinë, fëmijët, apo të afërmit e tij, apo ata të cilët ai i do.

 

8. Ta sprovojë atë në berzah (jeta e varrit) me shtrëngim të varrit dhe sprovën e engjëjve, gjë e cila çon në pastrim gjynahesh dhe është  për të mbrojtje prej dënimit.

 

9. Që ta sprovojë atë në ditën e Gjykimit nga gjendjet e saj të vështira, gjë e cila e pastron atë.

 

10. Ta mëshirojë Mëshiruesi i mëshiruesve.

 

Atij personi të cilit nuk i bëjnë dobi as këto shkallë, të mos qortojë veçse veten e tij, siç ka thënë Allahu i Lartësuar në një hadith kudsij: "Vërtet, ato janë punët tuaja, ua kam regjistruar ato juve dhe do t'u shpërblej sipas tyre, ndaj kush gjen mirësi le ta falënderojë Allahun dhe kush gjen diçka tjetër veç kësaj të mos qortojë tjetër veç vetes së tij." Muslimi.

 
 
 
 
 
Vëlla i dashur!

 

Dijetari i Islamit Ibën Tejmije ka përmendur se besimtari nëse bën të këqija, dënimi i tij largohet nga 10 shkaqe.

 

1. Të pendohet me pendim të sinqertë, në mënyrë që Allahu i Lartësuar t'i fali atij gjynahet. Vërtet, i penduari prej gjynaheve është sikur ai që nuk ka patur gjynahe.

 

2. T'i kërkojë Allahut të Lartësuar falje, në mënyrë që Ai ta fali.

 

3. Të punojë punë të mira, të cilat janë shkak për fshirjen e të këqijave. Allahu i Lartësuar thotë: "Vërtet, veprat e mira i fshijnë të këqijat." Hud, 11.

 

4. Të lutet për të vëllezërit muslimanë dhe të bëjë ndërmjetësim për ta, gjallë apo vdekur qofshin.

 

5. Që t'i dhurojnë atij vëllëzërit e tij nga sevapet e punëve të tyre me çka Allahu i Lartësuar i bën dobi atij, si sadakaja etj.

 

6. Që të ndërmjetësojë për të Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ditën e Gjykimit.

 

7. Ta sprovojë Allahu i Lartësuar në dynja me fatkeqësi në veten, në pasurinë, fëmijët, apo të afërmit e tij, apo ata të cilët ai i do.

 

8. Ta sprovojë atë në berzah (jeta e varrit) me shtrëngim të varrit dhe sprovën e engjëjve, gjë e cila çon në pastrim gjynahesh dhe është  për të mbrojtje prej dënimit.

 

9. Që ta sprovojë atë në ditën e Gjykimit nga gjendjet e saj të vështira, gjë e cila e pastron atë.

 

10. Ta mëshirojë Mëshiruesi i mëshiruesve.

 

Atij personi të cilit nuk i bëjnë dobi as këto shkallë, të mos qortojë veçse veten e tij, siç ka thënë Allahu i Lartësuar në një hadith kudsij: "Vërtet, ato janë punët tuaja, ua kam regjistruar ato juve dhe do t'u shpërblej sipas tyre, ndaj kush gjen mirësi le ta falënderojë Allahun dhe kush gjen diçka tjetër veç kësaj të mos qortojë tjetër veç vetes së tij." Muslimi.

 
 

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 331377 visitors (1194797 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free