El esmaul-husna

Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirëshmit, Mëshirëplotit
                        El esmaul-husna
                                           (emrat e bukur)
Të All-llahut janë emrat e bukur, pra thirreni me ta...”
 (Kur’an, A’raf: 180
)

 “All-llahu i Madhëruar ka nëntëdhjetë e nëntë emra të bukur, kush i mëson ata, hyn në Xhennet!”
 (Muhammedi a.s.)

 
 NES-ELUKE JA MEN HU WALL-LLAHUL-LEDHI LA ILAHE IL-LAHU WEL-HAJJUL-KAJJUM Të lusim ty, i cili je Ai, Zoti, që s’ka zot pos Tij, i Gjalli, i Përjetëshmi 
 

(ALL-LLAH) - Zoti 
ER-RAHMAN - i Gjithëmëshirëshmi 
ER-RAHIM -  Mëshirëploti 
EL-MELIK - Sunduesi 
EL-KUDDUS - i Pastërti 
ES-SELAM - Paqëdhënësi 
EL-MU’MIN - iguruesi 
EL-MUHEJMIN -  Mbizotëruesi 
EL-AZIZ - Fuqiploti 
EL-XHABBAR -  i Gjithëfuqishmi 
EL-MUTEKEBBIR - i Madhërishmi 
EL-HALIK - Krijuesi 
EL-BARIJ - Filluesi 
EL-MUSAWWIR - Formëdhënësi 
EL-GAFFAR -  Falësi 
EL-KAHHAR - Mposhtësi 
EL-WEHHAB - Dhuruesi 
ER-REZAK-  Furnizuesi 
EL-FETTAH - Zgjidhjedhënësi 

EL-’ALIM - i Gjithëdituri 
EL-KABID -  Shtrënguesi 
EL-BASIT - Dhënësi 
EL-HAFIDU -  Përulësi 
ER-RAFI’ -  Lartësuesi 
EL-MU’IZZU - Ngritësi 
EL-MUDHIL-L  - Nënshtruesi 
ES-SEMI’  - Dëgjuesi 
EL-BASIR  - Vështruesi 
EL-HAKEM  - Gjykuesi 
EL-’ADL - i Drejti 
EL-LATIF - i Buti 
EL-HABIR -  i Gjithëinformuari 
EL-HALIM - Përdëllimtari 
EL-’ADHIM - Madhështori 
EL-GAFUR -  Gjithëfalësi 
ESH-SHEKUR - Mirënjohësi 
EL-’ALIJJ - i Larti 
EL-KEBIR -  i Madhi 
EL-HAFIDH - Ruajtësi 

EL-MUKIT -  Ushqyesi 
EL-HASIB - Llogarimarrësi 
EL-XHELIL - Fisniku 
EL-KERIM - Bujari 
ER-REKIB - Vigjëluesi 
EL-MUXHIB -  Lutjepranuesi 
EL-WASI’ -  Gjithëpërfshirësi 
EL-HAKIM - i Urti 
EL-WEDUD -  i Dashuri 
EL-MEXHID -  i Lavdishmi 
EL-BA’ITH - Ringjallësi 
ESH-SHEHID - Dëshmuesi 
EL-HAKK - i Vërteti 
EL-WEKIL - Përkujdesësi 
EL-KAWIJJ - i Forti 
EL-METIN - i Pathyeshmi 
EL-WELIJJ -  Mbrojtësi 
EL-HAMID - i Falënderuari 
EL-MUHSIJ - Gjithënjohësi 

EL-MUBDIJ -  Nismëtari 
EL-MU’ID -  Rikrijuesi 
EL-MUHJI - Jetëdhënësi 
EL-MUMIT - Jetëmarrësi 
EL-HAJJ - i Gjalli 
EL-KAJJUM - i Përjetëshmi 
EL-WAXHID - Kreatori 
EL-MAXHID - i Nderuari 
EL-WAHID - i Vetmi 
ES-SAMED - i Domosdoshmi 
EL-KADIR - i Fuqishmi 
EL-MUKTEDIR - i Gjithëmundshmi 
EL-MUKADDIM - Përparuesi 
EL-MUEHHIR - Paslënësi 
EL-EWWEL - i Pari 
EL-AHIR - i Fundit 
EDH-DHAHIR - i Dukshmi 
EL-BATIN - i Padukshmi 
EL-WALIJ - Udhëheqësi 
EL-MUTE’ALIJ - i Gjithëlartësuari 

EL-BERR - Mirëbërësi 
ET-TEWWAB - Pendimpranuesi 
EL-MUNTEKIM -  Ndëshkuesi 
EL-’AFUWW -  Mëkatfalësi 
ER-REUF - i Dhembshuri 
MALIKUL-MULK - Pushtetmbajtësi 
DHUL-XHELALI WEL IKRAM - Atij i takon madhështia dhe nderi 
EL-MUKSIT - Drejtësidhënësi 
EL-XHAMI’ - Tubuesi 
EL-GANIJ -  i Pasuri 
EL-MUGNI - Pasuridhënësi 
EL-MANI’ - Privuesi 
ED-DAR-  Krijuesi i së keqes 
EN-NAFI’ - Krijuesi i së mirës 
EN-NUR - Drita 
EL-HADI - Udhëzuesi 
EL-BEDI’ - Shpikësi 

EL-BAKI - i Përherëshmi 
EL-WARITH - Trashëguesi 
ER-RESHID - Frymëzuesi 
ES-SABUR - Durimtari 

XHEL-LE XHELALUHU, TENEZ-ZENET DHATUHU WE TEKADESET SIFATUHU WE TEBAREKET ESMAUHU LA ILAHE GAJRUHU, LA ILAHE IL-LA ALL-LLAH
 
 keni kujdes vellezer te dashtur dhe motra te nderuara se eshte e ndaluar apo haram me i pagezu femijet me emra te tille sepse keto cilesi i takojn vetem Allahu te Madheruar e jo edhe dikuj tjeter pos Tij .Allahu na falt - selamun alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 331383 visitors (1194936 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free