Akide

I jam mbështetur Allahut

Veprat të cilat i asgjësojnë veprat e mira (1)

Ndarja e umetit

Isai alejhi selam midis vdekjes dhe jetës

A takohen shpirtrat e të vdekurve pas vdekjes?

Shirku – Politeizmi (t'i bësh Allahut xh.sh. shok)

El Velij – El Mevla En Nesir (Mbrojtësi)

El Vekil (Mbikëqyrësi)

El Muxhib (Lutjepranuesi)

El Kahar – El Kahir (Mposhtësi)

El Adhim – El Kebir (Madhështori, i Madhi)

Esh Shakir – Esh Shekur (Falënderuesi, Mirënjohësi)a

El Kuddus (I Shenjti), Es Selam (Paqëdhënësi), Es Sebuh (I Madhëruari), Et Tajib (I Miri)

Er Reuf (I Dhembshuri)

El Hamid (I Falënderuari)

El Hasib (Llogarimarrësi)

Es Semi’i (Dëgjuesi)

El Uedud (I Dashuri)

Emri "ALLAH"

Tallja me fenë e Allahut xh.sh.

Llojet e shirkut

Emri më i madh i Allahut, me të cilin nëse lutet, përgjigjet dhe kush kërkon me të, i jepet

Emrat e Bukur të Allahut

Dëshmia

Të drejtat e Allahut të Plotfuqishëm

Dobia e njësimit të Allahut 

Ndikimi në besimin në Allahun 

Format e njohjes së Allahut 

Sinqeriteti në jetën e muslimanit

Besimi në xhenet dhe xhehenem

Ndarja e adhurimit 

Adhurimi është dashuri, nënshtrim dhe përulje për të dashurin

Adhurimi, shkalla e fundit e dashurisë 

Kuptimi i drejtë i fjalëve të Allahut dhe të Pejgamberit 

Ndryshimi i njerëzve në teuhid

Çfarë e prish fjalën e mirë 

Fjala e mirë .

Sinqeriteti dhe rëndësia e tij

Ju i njihni më mirë çështjet e dynjasë tuaj

Ndryshimi i Tokës

Krerët kryesorë të fraksioneve që kundërshtuan ehli sunetin dhe xhematin 

Të shpallurit ligj nga dikush tjetër përveç Allahut 

Ruajuni nga e keqja (nga dënimi) që nuk godet vetëm ata që bënë mizori prej jush

Jam mbështetur Allahut

Robërimi i krijesave ndaj Allahut

Frika apo shpresa

Shtyllat e kufrit

Rënia e besimit

Sinqeriteti për Allahun 

Frika

Shpresa

Disa fjalë rreth hajmalive

Disa fjalë rreth shefatit (ndërmjetësimit)

Zoti ynë

Disa gabime në akide

Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, kurrsesi nuk i pranohet 

Miqësia dhe armiqësia

Dhjetë gjërat që e kundërshtojnë Islamin

Kufri, hipokrizia dhe llojet e tyre

Islami.

Teuhidi

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 359809 visitors (1244197 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free