Dhjetë dhurata për ata që agjërojnë
Dhjetë dhurata për ata që agjërojnë
Shkruar nga Aid Abdullah el-Karni
 
 
Nuk munda të gjej një dhuratë më të mirë për agjëruesit sesa dhuratat e Profetit Muhamed alejhi selam.
Këto dhurata janë hadithe praktike që janë përmendur në lidhje me sevapet dhe shpërblimet. Këto janë hadithe që çojnë në dyert e lumturisë dhe në rrugët e mirësisë në këtë botë dhe në botën tjetër.
O ju që agjëroni! Mbajini mend këto hadithe dhe zbatojini:

1. Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë: "Kush thotë në agim: “La Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir” (S’ka të adhuruar përveç Allahut, Një dhe i Pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send), do t’i shkruhen dhjetë sevape dhe do t’i fshihen dhjetë vepra të këqija dhe ai do të ngrihet dhjetë shkallë. Ai do të jetë i mbrojtur nga shejtani deri në mbrëmje dhe nëse e thotë këtë në mbrëmje, do të ketë të njëjtin shpërblim deri në mëngjes." (Ahmedi, Ebu Daudi, Ibn Maxheh - sahih).

2. Profeti salallahu alejhi ue selem gjithashtu ka thënë: "Kush e thotë këtë në mbrëmje duke qenë i bindur në të dhe vdes po atë natë, do të jetë nga banorët e xhenetit, po ashtu edhe në mëngjes: “All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min sherri na sanatu eb’u leke bi nimetike aleje ve eb’u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente” (O Allah! Ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd sa të kem mundësi; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, unë jam mirënjohës ndaj dhuntive të Tua, i pranoj mëkatet e mia, prandaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje). (Buhariu 7/150).

3. Sërish, Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë: "Kush thotë në mëngjes dhe në mbrëmje: “SubhanAllahi ve bihamdihi” (I Lartë qoftë Allahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi), njëqind herë, askush s’do të vijë në Ditën e Kiametit me diçka më të vlefshme se ky, përveç atij që ka thënë sikur ky a më tepër." (Muslimi 4/2071).

4. "Kush thotë: 'SubhanAll-llahil Adhim ve bihamdihi', i mbillet një pemë (hurme) në xhenet." (Tirmidhiu 5/511, Hakimi 1/501- sahih).


5. "Kush thotë: "SubhanAll-llahi ve bihamdihi" (I Lartë qoftë Allahu dhe Atij i takon falënderimi) njëqind herë në ditë, i fshihen mëkatet, edhe nëse ato janë sa shkuma e detit." (Buhariu 7/168 dhe Muslimi 4/2071)

6. "Kush thotë tri herë në mëngjes dhe në mbrëmje: “Bismil-lahil- ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul- alim” (Me emrin e Allahut, pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send), nuk i bëhet dëm asgjë." (Ebu Daudi 4/323, Tirmidhiu 5/465, Ibën Maxhe dhe Ahmedi (shih sahih Ibën Maxhe 2/332).

7. "Kush thotë kur dëgjon ezanin: “Ve ene esh-hedu en La Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, radijtu bil-lahi Rabben ve bi Muhammedin resulin, ve bil-Islami dinen” (Edhe unë dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Një dhe të Pashoq, dhe se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Allahut, jam i kënaqur me Allahun për Zot, me Muhamedin për Pejgamber dhe me Islamin për fe), të gjitha gjynahet e tij do të falen." (Muslimi 1/290)

8. "Kush e lexon suren Ihlas dhjetë herë, Allahu do t’i ndërtojë atij një shtëpi në xhenet." (Ahmedi - sahih).

9. "Kush e lexon suren Kehf të premten, një dritë do të krijohet për të deri të premten tjetër." (Hakimi dhe Bajhakiu - sahih).

10. "Kush lexon suren Ihlas është si të ketë lexuar një të tretën e Kuranit." (Ahmedi, Nesaiu, Tirmidhiu - sahih).

Këtë buqetë nga Muhamedi alejhi selam ua dhurojmë të gjithë atyre që agjërojnë!

 

 
Kur je gëzuar lavdëroje All-llahun,
Kur je në vështirësi lutju All-llahut,
Kur je qetë adhuroje All-llahun,
Kur ke dhimbje beso All-llahun, dhe
Në çdo moment falënderoje All-llahun.
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 331381 visitors (1194924 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free