Sprovat pastrojnë gjynahet

Sprovat pastrojnë gjynahet

Kur Allahu i Lartësuar i zbriti këto ajete: “Nuk është (shpëtim) sipas shpresave tuaja as sipas shpresave të ithtarëve të librit. Kushdo që bën keq, do të ndëshkohet me te dhe përveç Allahut, nuk ka për t'i gjetur vetes as mbrojtës as ndihmës.” Nisa, 123.

 

Ebu Bekri erdhi tek profeti alejhi selam, ndërkohë që ishte duke qarë i tha të dërguarit të Allahut: “A ka ndonjë prej nesh që nuk i bën padrejtësi vetes së tij, o i dërguari i Allahut? Si mund ta përmirësojmë gjendjen tonë, nëse Allahu do të na ndëshkojë për çdo gjë?” Profeti alejhi selam i përgjigjet:

 

 “Allahu të ka falur ty, o Ebu Bekër. A nuk po lodhesh, a nuk po mërzitesh, a nuk po sprovohesh?” Ebu Bekri thotë: “Posi.” Thotë profeti alejhi selam: “Allahu ju ndëshkon me këto.” Transmetuan: Ahmedi, Tirmidhiu, Ebu Jala, Taberiu.

Advertisement
 
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 291001 visitors (1107630 hits) klikime.=>
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=