Mendimi i katër medhhebeve për rruajtjen e mjekrës

Mendimi i katër medhhebeve për rruajtjen e mjekrës

   Të gjithë ulematë (dijetarët) e selef us-salih (gjeneratat e para të muslimanëve të drejtë), përfshirë këtu edhe katër imamët, pajtohen se rruajtja e mjekrës është haram (e ndaluar). Ata e konsiderojnë rruajtjen si një gjymtim të palejueshëm, siç është transmetuar nga Omer bin Abdul Azizi [Et-Tarikh, prej Ibn Asakirit]. Ata e konsideronin mashkullin i cili kishte rruar mjekrën si njeri të femëruar (sh.p. zhburrëruar]. Shumë prej tyre nuk e pranonin dëshminë e tij apo nuk e lejonin të udhëhiqte namazin.


Sipas hanefive

   Është e ndaluar për një mashkull që ta rruajë mjekrën e tij. Sa i përket shkurtimit të saj më pak se një grusht- siç është vepruar nga disa njerëz të Perëndimit dhe nga burrat e femëruar– askush nuk e ka lejuar këtë. Dhe sa i përket rruajtjes së saj tërësisht, ky është veprim i jehudëve indianë dhe i magjistarëve persianë. [Magjistarët persianë, pasues të një feje të vjetër, mund të jenë të ngjashëm me zoroastrianët (Ed-Durr ul-Mukhtar)]
Ibn Abidejni ka thënë: "Është e ndaluar për një mashkull që ta rruajë mjekrën e tij.” [Radd ul-Muhtar, 2:418)
   Këtë mund ta gjeni edhe në shumë libra të medhhebit hanefi, si për shembull
"Fet'h el kadir" (shih Sherh feh't el kadir ala el hidaje 2/348), "Sherh ez-zejlaijj alel kenz" (shih Bahr er-raik sherh kenz ed-dekaik /280).


Sipas malikive

   Ed-Desuki në librin e tij "El hashije ala sherh halil" ka thënë: "Ndalohet për meshkujt rruajtja e mjekrës apo e mustaqeve, kurse ai i cili e bën një gjë të tillë duhet që të edukohet (me rrahje apo diçka tjetër)."
   Ka thënë Kurtubiu: "Nuk lejohet rruajtja e mjekrës, ndukja e saj dhe as shkurtimi i saj." (Ediletu tahrim halk lihje, f. 137.)
   Ibn Abd el-Barri ka thënë: "Është e ndaluar të rruhet mjekra dhe nuk vepron kështu askush pos meshkujve të femëruar." (Et-Tamhid)


Sipas shafive

   Sa u përket shafive, Imam Esh-Shafiu ka theksuar se rruajtja e mjekrës është e ndaluar [el-Umm]. Po ashtu, El-Athrui ka thënë: “Qëndrimi i saktë është se rruajtja e tërësishme e mjekrës është e ndaluar pa pasur probleme (mjekësore) me të.” [Sherh ul-Ubab)
   Dijetari i njohur Ebu Shame, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: "Jam njoftuar për një popull të cilët i rruanin mjekrat e tyre dhe kjo vepër e tyre është më e madhe sesa vepra e mexhusëve, të cilët i shkurtonin mjekrat e tyre." (Feth El Bari 10/351)


Sipas hanbelive

   Hanbelitë pajtohen pa përjashtim se rruajtja e mjekrës është e ndaluar [El-Insaf, Sharh ul-Muntaha, etj).
   Ibn Tejmija ka thënë: "Është e ndaluar rruajtja e mjekrës.” [El-Ikhtijarat ul-Ilmijjeh, f. 6)
   Es-Saffarini ka thënë: "Është unanime në medhhebin tonë se rruajtja e mjekrës është e ndaluar.” [Githa ul-Albab, 1:376)
 

Eroll Nesimi

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 359809 visitors (1244198 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free