Namazi

FLAJA E NAMAZIT TË SABAHUT
2 Rekat Sunnet

Nijeti: Eudhu bilahi mine shejtani rraxhim bismilahi rrahmani rrahim. Vendosa me e falë synnetin e Sabahut për hirë të Allahut u drejtova ka kibla


Rekat i parëTekbir (Allahuekber) Rekat i dytë / Ulja e fundit Etehijatu
Subhaneke / Allahumesaliala
Eudhubesmeleh Bismilahi Allahumebarik
Elhamdulilahi Elhamdulilahi Allahumerabena
Sure (Ina’atajna) Sure (Kulhuvallahu) Selam
Ruku Ruku /
Sexhde Sexhde /


2 Rekat Farz

Ikamet (vetëm meshkujt)

Nijeti: Eudhu bilahi mine shejtani rraxhim bismilahi rrahmani rrahim. Vendosa me e falë farzin e Sabahut për hirë të Allahut u drejtova ka kibla


Rekat i parëTekbir (Allahuekber) Rekat i dytë / Ulja e fundit Etehijatu
Subhaneke / Allahumesaliala
Eudhubesmeleh Bismilahi Allahumebarik
Elhamdulilahi Elhamdulilahi Allahumerabena
Kuleudhubirabilfelek Kuleudhubirabinas Selam
Ruku Ruku /
Sexhde Sexhde /

Pasi të jepet selam pas dy rekateve farz keni përfunduar faljen e namazit të Sabahut. Pastaj vazhdoni me terhjekjen e tesbiheve dhe atë do ta bëni si në vijim.

Ala Resulina salavat
Allahumme sal-li ala Muhammedin we ala ali Muhammed kema sal-lejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime inneke hamidun megjid.
Subhanallahi wel hamdulil-lahi we la ilahe il-lallahu wallahu ekber. We la haule we la kuwwete il-la bil-lahil alijjil adhim.
Allahu la ilahe il-la hu. Elhajjul kajjum. La t’ehudhuhu sinetun we la neum. Lehu ma fissemawati we ma fil erd. Men dhel-ledhi jeshfe’u i’ndehu il-la bi idhnih. Ja’lem ma bejne ejdihim we ma halfehum. We la juhitune bi shejin min i’lmihi il-la bi ma shae. Wesia kursijjuhu ssemawati wel erd. We la jeuduhu hifdhuhuma we huwel a’lijjul a’dhim.
We huwel alijjul adhimu ya Rabbi dhel gjelali Subhanallah (33) herë
Subhanel baki daimen el-Hamdulilah. (33) herë
Rabbil alemine te’ala shanuhullahu ekber (33) herë
La ilahe il-lallahu wahdehu la sherikeleh lehul mulku we lehul hamdu we huwe ala kul-li shejin kadir.

Tash do te ngritni duart dhe të bëni një dua të namazit
Pas duas ju keni përfunduar çdo gjë rreth namazit të Sabahut.
Vërejtje: Tërhjekja e tesbiheve bëhet pas çdo kohe të namazit në mënyrë të njëjtë.
Per me teper informata rreth namazit drejtohuni ne kete adres:

Falja e namazit

gjithashtu:
http://ikre.1forum.biz/namazi-f6/falja-e-namazit-flash-t128.htm
Advertisement
 
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 316833 visitors (1164740 hits) klikime.=>
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=